Nasreen Begum

Nasreen Begum er initiativtaker og grunnlegger av Bydelsmødre og Bydelsfedre Norge.

Vi tok en nærmere prat med henne for å bli bedre kjent med henne.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg er initiativtaker, grunnlegger og organisasjonsleder av Bydelsmødre Norge og Bydelsfedre Norge. I 2011 etablerte jeg også Stolte Jenter. Jeg er også mor til seks barn. I 26 år har jeg som både frivillig og ansatt, mest som frivillig, jobbet med foreldre og deres familier slik at de skal kjenne til sine rettigheter og plikter i Norge. Men ikke minst at de skal ha den informasjonen og kunnskapen de trenger til å ta de beslutningene som føles riktige for dem selv. På denne måten kan de skape det livet de ønsker for seg selv og sine barn i Norge.

Hva brenner du for?

Det jeg brenner for henger sammen med formålet og visjonen til organisasjonene.. Bydelsmødre Norge og Bydelsfedre Norges. Formålet er å bringe håp og forandring i kvinner og menns liv. Bydelsmødre gir kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for, og innsatsen kan beskrives som hjelp til selvhjelp. Grunntanken i Bydelsmødre-konseptet er at mødre på mange måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle inkluderingsprosess. Bydelsmødre Norges visjon er at alle kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn eller kvinner som er sosialt isolerte, og deres familier skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de kjenner sine muligheter, rettigheter og plikter. Hovedmålsettingen til Bydelsmødre Norge er å bidra til bedre levekår for isolerte kvinner og familier.

Med Bydelsfedre ønsker vi å trygge fedre i foreldrerollen og øke fedres deltakelse i deres barns hverdag, for derigjennom å skape trygge barn, særlig gutter, som senere kan bli gode samfunnsborgere. På denne måten er bydelsfedre med på å forebygge utenforskap blant barn og unge. Visjonen til Bydelsfedre er at menn, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, skal få den hjelpen og kunnskapen de har behov for, slik at de har kjennskap til sine rettigheter, muligheter og plikter. Hovedmålsettingen til Bydelsfedre er å bidra til bedrelevekår for isolerte menn, og deres familier. Bydelsfedre Norge jobber for å styrke fedres deltakelse i sine barns liv, til fordel for barna. Ved å gi opplæring, kursing og etterutdanning, rustes og motiveres fedre til å anvende sine ressurser og kunnskaper til støtte for dette formålet. Bydelsfedre Norge legger til grunn at ressurssterke fedre kan bidra aktivt til å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, lokale myndigheter, barnehager og skoler, og til en bedre hverdag for sine barn. Ved å styrke foreldrene i deres foreldrerolle kan vi skape gode oppvekstsvilkår for våre barn.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?

Jeg har gjennom flere tiår jobbet for integrering, folkehelse og å se ressurser i mangfoldet. Gjennom mitt arbeid med Bydelsmødrene og bydelsfedrene har jeg bidratt til å bygge ned terskelen for å delta i samfunnet og gitt frivillige en arena å bidra på. Resultatet er tettere dialog og deltakelse i lokalmiljøet som også kommer unge til gode. Bydelsmødre Norge vokste frem som en grasrotbevegelse. Min måte å arbeidet på med familier og barn er grunnlaget for bydelsmødre – og fedres måte å tilnærme seg kvinner og menn med deres sammensatte utfordringer på i dag. De erfaringene jeg tilegnet meg som ansatt og som frivillig i bydel Alna, groruddalssatsingen og områdeløft var essensielle i oppbyggingen av Bydelsmødre og senere Bydelsfedre. På mange måter var jeg derfor den første bydelsmoren. Mitt mål har alltid vært å hjelpe andre mennesker, og jeg visste aldri at Bydelsmødre skulle bli noe så stort. Da jeg kom til Norge fra Pakistan som 20-åring, og fødte seks barn i et velferdssystem jeg ikke kjente til var jeg usikker og skeptisk de til tilbudene jeg som ung mor ble møtt med fra det offentlige og frivillige foreninger i lokalmiljøet, og på samme tid redd for at noen skulle si at jeg ikke var en god mor. Tjue år senere startet jeg organisasjonen for å hjelpe nettopp folk i denne livssituasjonen, og samlet en gjeng frivillige kvinner som skulle fungere som de brobyggerne jeg selv kunne trengt da jeg var ny i Norge.

Bydelsmødrene jobber som likepersoner og har hatt en sentral rolle i å formidle informasjon til innvandrerbefolkningen da Norge stengte ned under pandemien. Hver bydelsmor og bydelsfar har i gjennomsnitt 1-3 samtaler med menn og kvinner per måned. Hovedoppgaven til de frivillige bydelsmødrene og fedrene er å ha samtaler med kvinner og menn i formelle og uformelle situasjoner. I dag er det utdannet 189 bydelsmødre med 46 landbakgrunner, fordelt på syv bydeler i Oslo (Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand, Bjerke og Vestre Aker), fire distriktskommuner (Kvam, Levanger, Drammen og Grong), samt flere bydeler og kommuner klare for oppstart og som er i gang i 2012. Til sammen snakker kvinnene over 47 språk. Hvor vi finnes kan man lese mer om her: Det finnes grupper bydelsfedre i Oslo kommune: Alna og Østensjø. Det finnes 27 bydelsfedre som kan snakke 22 ulike språk. I samarbeid med det offentlige bygger bydelsmødrene bro mellom sårbare kvinner, primært med minoritetsbakgrunn, lokalsamfunnet og offentlige tjenester. De har gått gjennom en utdanning på 17 kurskvelder der de har lært om viktige tema som familie, helse og samfunn, og bydelens/kommunens tjenester. De lærer også om Bydelsmødrenes metoder: hvordan de skal ta kontakt, kommunisere med og støtte andre kvinner. Som likepersoner etablerer de tillitsfulle relasjoner til kvinners om for eksempel er isolerte, hjemmeværende eller sårbare på andre måter. Bydelsmødrenes store nettverk, språk- og kulturkompetanse, kombinert med kunnskapen fra grunnutdanningen, gjør de i stand til å nå ut med informasjon til en gruppe som det offentlige har vanskelig med å nå.

Bydelsfedre er ressurssterke frivillige menn og fedre, og som har et brennende engasjement for sine lokalsamfunn. Bydelsfedrene har primært etnisk minoritetsbakgrunn og de behersker flere språk. For å kvalifisere som bydelsfedre, gjennomgår de et omfattende opplæringsprogram på åtte moduler som omhandler temaer som blant annet barneoppdragelse, familie, samfunn og helse. Etter fullført opplæring går bydelsfedrene i gang med sitt arbeid for å styrke menn i sine nettverk og som synlige brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn. Bydelsfedre bringer kunnskap, håp og positiv forandring i andre menns liv. Ved å veilede i formelle og uformelle situasjoner, gir bydelsfedre den enkelte mann informasjon og støtte. Hjelpen gis i form av «hjelp til selvhjelp». Målet er at den enkelte mann skal få innflytelse og kontroll på sitt eget liv, slik at han lettere kan ta beslutninger som er riktige for han selv og hans familie.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert:

Bydelsmødre og Bydelsfedre konseptet er basert på seks verdier: anerkjennelse, tillit, mangfold, respekt, likeverd og ansvar. Disse verdiene er fundamentale for alt arbeidet som blir utført av de frivillige bydelsmødrene og bydelsfedrene.

Det er våre interne verdier og retningslinjer som ansatte i ledelsen i organisasjonen arbeider etter. Hver enkelt av oss skal bidra til at arbeidsmiljøet er preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO