Slik jobber vi med bærekraft

REITAN er et verdidrevet selskap og våre åtte verdigrunnlag er utgangspunktet for vår virksomhet. Det å tenke helhetlig bærekraftig er integrert i vår væremåte og grunnlag for våre valg.

Vi har jobbet med bærekraft i eiendomsprosjekter i flere tiår. Konkret kommer det til uttrykk på ulike måter i hvert enkelt prosjekt, basert på informasjon vi kartlegger. Vi jobber metodisk og våre valg er kunnskapsbaserte. 

Ringvirkningspotensialet for våre prosjekter er stort og påvirker våre byer og lokalsamfunn. Derfor preger bærekraft vår daglige drift og tenkning og er integrert i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet. 

Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet.

I vår bærekraftsstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i vår forståelse av bærekraft. 

Reitan Eiendom har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for vårt bærekraftsarbeid samt en metodebeskrivelse for hvordan vi skal utvikle prosjektene våre i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Dette mener vi styrker ansvarsdimensjonen i vårt arbeid.  

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar vi til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer vi også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje. 

Av FNs Bærekraftsmål anser Reitan Eiendom følgende mål som viktigst i vårt arbeid for økt bærekraft:

  • mål nr. 3God helse,
  • mål nr. 7Ren energi for alle,
  • mål nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst,
  • mål nr. 9; Innovasjon og infrastruktur,
  • mål nr. 11Bærekraftige byer og samfunn,
  • mål nr. 12Ansvarlig forbruk og produksjon,
  • mål nr. 13Stoppe klimaendringene, og
  • mål nr. 17Samarbeid for å nå målene,

Det er i de enkelte prosjekters utvikling og i forvaltning og videreutvikling av de enkelte bygg at bærekraftspotensialet realiseres. De enkelte prosjektansvarlige har derfor en nøkkelrolle i å bidra til gode ideer og beslutninger for å oppnå målene i bærekraftstrategien. Vi ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene. 

Metoden: Kartlegge, synliggjøre, innovere og utføre 

Reitan Eiendom skal ha fokus på bærekraft i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i utviklingen av alle våre prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn. 

Reitan Eiendom leverte sin første bærekraftsrapport for 2021 og publiserte 14. april 2023 en betydelig utvidet bærekraftsrapport for 2022.

Reitan Eiendom rapporterer om bærekraft (ESG) i tråd med en rekke anerkjente rammeverk:

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO