Bærekraft i REITAN EIENDOM

Samfunnsansvar er viktig, og REITAN EIENDOM lar temaet prege daglig drift og tenkning ved å integrere begrepet bærekraft i forretningsmodeller.

REITAN EIENDOM jobber med å skape langsiktig lønnsomhet for selskapet, samtidig som det gir verdi for samfunnet. Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de siste årene har området fått økt oppmerksomhet, både politisk og i det offentlige ordskiftet. I REITAN EIENDOM sin bærekraftstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i deres forståelse av bærekraft.

Vi har bedt Jostein Breines, Direktør for Bærekraft (ESG) i REITAN EIENDOM forklare hvordan de jobber med bærekraft.

REITAN EIENDOM har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for vårt bærekraftsarbeid samt en metodebeskrivelse for hvordan vi skal utvikle prosjektene våre i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Dette mener vi styrker ansvarsdimensjonen i vårt arbeid.

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar vi til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer vi også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje.

Av FN´s Bærekraftsmål anser REITAN EIENDOM valgt ut noen som vil være viktigst for oss i vårt arbeid for økt bærekraft
– Mål nr. 3; God helse
– Mål nr, 7; Ren energi for alle
– Mål nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst
– Mål nr. 9; Innovasjon og infrastruktur
– Mål nr. 11; Bærekraftige byer og samfunn
– Mål nr. 12; Ansvarlig forbruk og produksjon
– Mål nr. 13; Stoppe klimaendringene
– Mål nr. 17; Samarbeid for å nå alle

Det er i de enkelte prosjekters utvikling og i forvaltning og videreutvikling av de enkelte bygg at bæreraftspotensialet realiseres. De enkelte prosjektansvarlige haderfor en nøkkelrolle i å bidra til gode ideer og beslutninger for å oppnå målene i bærekraftstrategien. Vi ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene.

Metoden: Kartlegge, synliggjøre, innovere og utføre

REITAN EIENDOM skal ha fokus på bærekraft i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i utviklingen av alle våre prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn. REITAN EIENDOM skal levere sin første bærekraftsrapport for 2021.

VÅRE VERDIGRUNNLAG

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi rendyrker
bedriftens forretningsidé

Vi holder
høy forretningsmoral

Vi skal være
gjeldfri

Vi skal
motivere til vinnerkultur

Vi tenker
positivt og offensivt

vi snakker med hverandre
– ikke om hverandre

Kunden er
vår øverste sjef

Vi vil ha det
morsomt og lønnsomt

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Verdibasert

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO