Bærekraft i REITAN EIENDOM

Samfunnsansvar er viktig, og REITAN EIENDOM lar temaet prege daglig drift og tenkning ved å integrere begrepet bærekraft i forretningsmodeller.

REITAN EIENDOM jobber med å skape langsiktig lønnsomhet for selskapet, samtidig som det gir verdi for samfunnet. Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de siste årene har området fått økt oppmerksomhet, både politisk og i det offentlige ordskiftet. I REITAN EIENDOM sin bærekraftstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i deres forståelse av bærekraft.

Vi har bedt Jostein Breines, Direktør for Bærekraft (ESG) i REITAN EIENDOM forklare hvordan de jobber med bærekraft.

REITAN EIENDOM har utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for vårt bærekraftsarbeid samt en metodebeskrivelse for hvordan vi skal utvikle prosjektene våre i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Dette mener vi styrker ansvarsdimensjonen i vårt arbeid.

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar vi til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer vi også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje.

Av FN´s Bærekraftsmål anser REITAN EIENDOM valgt ut noen som vil være viktigst for oss i vårt arbeid for økt bærekraft
– Mål nr. 3; God helse
– Mål nr, 7; Ren energi for alle
– Mål nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst
– Mål nr. 9; Innovasjon og infrastruktur
– Mål nr. 11; Bærekraftige byer og samfunn
– Mål nr. 12; Ansvarlig forbruk og produksjon
– Mål nr. 13; Stoppe klimaendringene
– Mål nr. 17; Samarbeid for å nå alle

Det er i de enkelte prosjekters utvikling og i forvaltning og videreutvikling av de enkelte bygg at bæreraftspotensialet realiseres. De enkelte prosjektansvarlige haderfor en nøkkelrolle i å bidra til gode ideer og beslutninger for å oppnå målene i bærekraftstrategien. Vi ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene.

Metoden: Kartlegge, synliggjøre, innovere og utføre

REITAN EIENDOM skal ha fokus på bærekraft i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i utviklingen av alle våre prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn. REITAN EIENDOM skal levere sin første bærekraftsrapport for 2021.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO