Franchise og samarbeid

I REITAN tror vi på enkeltmenneskets skaperlyst. Det handler om kraften i egeninteresse og emosjonelt eierskap.

Våre eiere, familien Reitan, tror på spredt eierskap og har en prinsipiell tanke om at flere burde eie mer. Å skape arenaer for medeierskap og samarbeid er et klart mål i REITAN.

Selskapene i Reitan Retail er i hovedsak franchiseorganisert. Vi har også en struktur med partnerskap og samarbeidsavtaler innenfor eiendomsvirksomheten vår.

Til alle tider har menneskene ytet mest når egeninteresse er drivkraft og motivasjon. Å ha emosjonelt eierskap til det man holder på med og selvstendighet gjennom å eie kan være avgjørende for suksess. Det beste som kan skje en bedrift er at eierne elsker bedriften.

Det beste som kan skje en bedrift er at eierne elsker bedriften.

Samarbeid mellom to selvstendige parter.
Franchise bygger på gjensidig ansvar. Det handler om nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter: franchisegiver og franchisetaker.
Det å drive franchising er en balanse mellom frihet og systemdrift. Det stilles store krav til begge parter. Franchise er effektivt og krever lite administrasjon. Som driftsform balanserer det frihet og systemdrift. På den ene siden er franchisetaker selvstendig næringsdrivende, på den andre siden må han eller hun etterleve konseptet og filosofien som er satt av giver. Riktig gjort er det ingen andre systemer som skaper så gode resultater i forhold til investert kapital og risiko.

Som driftsmetode er dette det motsatte av byråkrati. Det er en organisasjonsform med to nivåer, franchisegiver og franchisetaker. Begge parter arbeider selvstendig innenfor klart definerte rammer med en tydelig arbeidsfordeling.

Som franchisetaker er man en selvstendig næringsrivende, som forvalter konseptet og filosofien satt av franchisegiver. Franchisegiver utvikler standarder for etablering og drift av virksomheter med bestemte varer og/eller tjenester under et felles merkenavn. Franchisetaker driver sin lokale virksomhet på dette grunnlaget, assistert av franchisegiver.

Riksmøte REMA 1000
Vi tror på enkeltmenneskets skaperlyst og kunnskap om de lokale forhold.

Begreper:

Franchising er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter. Dette skjer gjennom et avtalefestet og tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter. Franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som han gir en lokal driver, franchisetaker, rettighet til å etablere og drive. Franchisegiver er i avtaleperioden forpliktet til å overføre kunnskap og løpende støtte til franchisetaker.

Franchisekonseptet
: En dokumentert beskrivelse av den lokale enhetens generelle forretningsplan og de strategiske valg som er gjort for å nå målsettingene.

Franchisepakken: En sammensetning av de metoder, systemer og rutiner som er valgt for etablering og drift av franchisesystemet.
Franchiseavtalen: Den juridiske avtale som beskriver partnerskapet mellom franchisegiver og den enkelte franchisetaker.

Franchisegiver:
Franchisegiver er eier av konseptet og de elementer som til sammen utgjør franchisesystemet. Franchisegiver skal rekruttere franchisetakere til å etablere og drive egne lokale enheter. Franchisegiver skal sette franchisetaker i stand til å etablere og drive en lokal enhet. Franchisegiver skal løpende støtte franchisetaker i driften.

Franchisetaker: Den person og hans virksomhet som gjennom en franchiseavtale får rettigheter til å etablere og drive en franchise.
Franchisesystem: En samlebetegnelse på alle elementene i et franchisesystem – franchisekonsept, franchiseavtalen, franchisepakken, franchisegiver, franchisetakere og alle franchiser identifisert under et spesifikt varemerke.

Hemmelig: Franchisepakken og franchiseavtalen er dokumentasjon som er hemmelig mellom partene. Dette for å beskytte mot innsyn og kopiering fra konkurrenter og andre.

Sortiment:
Et franchisesystem beskriver 100 prosent av produktene og tjenestene som selges i den lokale enheten.

OUR VALUES

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN sysselsetter 44 101 mennesker i syv land i Norden og Baltikum.

Om oss

Skap verdi med oss

Våre selskaper

Aktuelt

Webdesign og webutvikling: NONSPACE og INCREO